UVULA

Uvula (ענבל באנגלית) גוף תאורה וחימום הנותן פרשנות מודרנית לחוויה קדומה של ישיבה מסביב למדורה. Uvula הינו גוף תאורה דינמי וריאקטיבי, המגיב לשינויים בסאונד בחלל בשינוי עוצמת ההארה.

2016 | HIT